Fotogalerie
Požární odolnost

Požární odolnost sádrokartonu
Sádra obsahuje velké množství krystalicky vázané vody,  která se v případě požáru postupně odpařuje, a tím dochází k dočasnému ochlazování sádrokartonové desky. Tato všeobecná vlastnost sádrových hmot propůjčuje sádrokartonovým deskám vynikající protipožární vlastnosti a otevřela široké pole použitelnosti sádrokartonu a desek na bázi sádry v protipožární ochraně staveb.Bez nadsázky lze říci, že v tomto ohledu je sádrokarton nejpoužívanějším deskovým protipožárním materiálem současnosti. Vedle jeho nesporných technických kvalit neméně důležitou roli hraje jeho snadné zpracování, jednoduchá technologie a hlavně vysoká kvalita povrchu.Díky ní se sádrokarton používá ve vysoce reprezentativních prostorách (hotely, úřady, administrační budovy včetně historických budov centra měst) stejně v bytech a rodinných domech. Všude tam přispívá ve výjimečné symbyóze  k naší bezpečnosti a ke zkrášlení našich domovů. Přestože se má první pohled může zdát, že pro běžného majitele rodinného domu či chaty je požární ochrana okrajovým problémem, není to tak docela pravda. Od dob velkých městských požárů středověku, kdy se lidstvo poučilo o ničivosti požáru nekontrolovatelně se šířilo z domu na dům, jsou součástí stavebního řádu měst a vesnic ustanovení o požární ochraně. Právě proto je součástí projektové dokumentace požární technická zpráva. Ne jedné straně je třeba chránit osoby a majetek obyvatel domu, na druhé straně je
neméně důležité vyloučit rozšíření požáru do okolních objektů. Typickým příkladem jsou podkrovní místnosti: obvodovými konstrukcemi je třeba zabránit rozšíření požáru a zároveň chránit nosnou konstrukci střechy před zhroucením tak dlouho, aby nám po dobu případné evakuace nespadla na hlavu. Pro běžného spotřebitele je důležité rozlišovat mezi hořlavostí sádrokartonových desek a požární odolností konstrukce.

1. Hořlavost sádrokartonových desek udává (zjednodušeně řečeno), že
    sádrokartonová deska nehoří, a nebude tedy v případě požáru dalším polínkem
    přiživující konec našeho obydlí. Zcela jistě bude tato vlastnost sádrokartonové
    desky důležitá také pro elektrikáře. Vám usnadní rozhodnutí, nevznítí-li se
    sádrokarton například za radiátorem ústředního vytápění.
2. Požární odolnost sádrokartonové konstrukce je schopnost konkrétního
    pohledu či sádrokartonové příčky odolávat požáru a zabránit jeho rozšíření,
    nebo zhroucení nosné konstrukce budovy. Požární odolnost sádrokartonové
    desky vám nikdo nesdělí. Požární odolnost je vlastnost konstrukce, nikoliv
    jednotlivého výrobku či výrobků, z nichž se konstrukce skládá.

Všechny sádrokartonové desky jsou (kromě variant s nalepeným pěnovým polystyrenem) nehořlavé (třída hořlavosti A). Sádrokartonové desky je možné dlouhodobě namáhat teplotou do 40°C, krátkodobě až 75°C, aniž by došlo k jakémukoliv jejich poškození. Pro požárně odolné konstrukce se většinou používají protipožární desky. V běžných stavbách se sádrokartonové konstrukce používají na protipožární podhledy (protipožární ochrana stropu nebo střechy), příčky (každý byt je samostatný požární úsek), předsazené stěny (jednostranně opláštěné stěny u pozednic) a obklady dřevěných stropů a trámů. Výčet konstrukcí potom doplňují suché plovoucí sádrokartonové či sádrovláknité podlahy, které jsou kromě provedení s nalepeným pěnovým polystyrenem také nehořlavé (třída hořlavosti A). Montáž protipožární sádrokartonových konstrukcí vyžaduje notnou dávku zkušeností a hlavně znalostí nejen z oblasti sádrokartonu, ale požární ochrany vůbec. Proto ji vždy svěřte odborníkům.

©2007 | Design by Horacio