Fotogalerie
Suché omítky

Suché omítky
Pod pojmem suché omítky se rozumí obklad stěn sádrokartonovými deskami pomocí speciálního lepidla bez spodní konstrukce z profilů. Tato metoda je použitelná pouze k obkladu stěn, resp. svislých prvků, ale nikoli stropů. Oproti předsazeným stěnám je levnější.Montáž se zahajuje rozměřením a vyznačením lícové hrany sádrokartonové desky na podlaze a stropu. Na sádrokartonovou desku se nanesou tři řady bochánků lepidla (u desky tl. 12,5 mm), nebo čtyři řady )u desky tl 9,5 mm) ve vzdálenosti cca 350 mm. Na horní a dolní hranu sádrokartonové desky se lepidlo nanáší v plné ploše, aby se zabránilo proudění vzduchu mezi místností a prostorem za sádrokartonovou deskou. Poté se sádrokartonová deska přitlačí na zeď zbavenou hrubých nečistot. Lehkým poklepem rukou, nebo gumovým kladívkem se sádrokartonová deska natlačí do požadované polohy. Následuje lepení sádrokartonové desky tak, aby se ve svislých hranách dotýkaly. U suché omítky je třeba vyloučit možnost byť i nepatrného zatížení opláštění průhybem stropů a proto je nutné, aby mezi podlahou a deskou a mezi stropem a deskou byla mezera minimálně 10 mm utěsněná akrylovým trvale pružným tmele. Po obložení celé stěny se sádrokartonové desky již běžně tmelí a penetrují.
Lepidlo nanášené v bocháncích má funkci nejenom lepicí, ale i vyrovnávací. Při vyrovnání nerovností větších než 20 mm se k vyrovnání používají pásky sádrokartonu šířky 10 cm. Lepí se lepidlem na stěnu ve vzdálenosti 625 mm a nahoře a dole. Na tyto pásky se potom sádrovou tmelicí hmotou nanesou jemnou zubovou stěrkou lepí sádrokartonová deska. Jinak hrozí usmýknutí lepidla ve své vlastní hmotě.
Sádrovými tmely se suchá omítka lepí na rovné podklady, jako je pórobeton a beton (rovný beton). Počet pásů a způsob provádění je shodný jako při lepení lepidlem.
Obkládá-li se komín, nebo chcete-li n suchou omítku upevnit některé lehčí zařizovací předměty, je třeba lepit plnoplošně.
Při konstrukci suché omítky a obecně všech předsazených stěn je třeba zabránit proudění vzduchu mezi místností a prostorem za sádrokartonovou deskou. Z tohoto důvodu je třeba utěsnit všechny mezery, ať již po vývodech instalací, okolí parapetů, elektro krabic aj. Jinak hrozí proudění studeného vzduchu u podlahy a permanentní průvan místnosti.
Obklad sádrovým lepidlem se nehodí do prostor se zemní vlhkostí, protože dochází k degradaci lepidla.
Nejčastější chybou při aplikaci suchých omítek jsou netěsnosti mezi sádrokartonovou deskou a dutým prostorem za ní u podlahy a stropu a v místě napojení na parapety a ostění oken.

©2007 | Design by Horacio